Jaunaudžu kopšana - investīcija meža vērtības paaugstināšanai

Pavasaris un vasara ir putnu ligzdošanas laiks, kad jaunaudžu kopšnas darbi ir ierobežoti. Taču rudens ir īstais laiks, kad to sākt darīt. Ilgtermiņa meža apsaimniekošanas prakses svarīgs posms ir agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas darbi. To mērķis ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus mērķa koku sugas augšanai.

Agrotehniskā kopšana - stādījumu, sējumu un dabiski atjaunojušos platību kopšana ar mērķi novērst lakstaugu, puskrūmu, nevēlamu koku un krūmu atvašu konkurenci ap mērķa sugas kokiem.

Agrotehnisko kopšanu parasti sāk  meža atjaunošanas gadā, ja aizzēlums sāk apdraudēt stādīto, sēto vai dabiski ieaugušos kociņu augšanu, un turpina vēl vairākus gadus, veicot vienu vai vairākas kopšanas gadā, atkarībā no platības aizzelšanas intensitātes. Kopšanas biežumu ietekmē gan koku suga, gan augsnes auglība, gan laika apstākļi. Agrotehniskās  kopšanas veidus un citus papildus nosacījumus atbilstoši kvalitātes prasībām un kopjamās platības īpatnībām meža iecirkņa vadītājs norāda darba uzdevumā.

Jaunaudžu kopšana
- kopšanas paņēmiens mežaudzēs vai izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki, ar galveno mērķi nodrošināt atbilstoša sastāva kvalitatīvu, produktīvu un vitālu  kokaudžu veidošanos.

Kopšana tiek veikta pēc nepieciešamības 4-20 gadus vecās jaunaudzēs, kas tiek sadalītas darba izpildes grūtības pakāpēs  atbilstoši konkurējošo kociņu augstumam un caurmēram. Veicot savlaicīgu jaunaudžu kopšanu, tiek nodrošināta konkrētai vietai piemērotas koku sugas kociņu optimāla augšanas telpa un koku skaits uz hektāra, tādējādi kociņi labāk izmanto augsnes auglības potenciālu. Tiek veidotas veselas, noturīgas, pēc iespējas vienmērīgākas mērķa sugas audzes, kas ļauj kokus izaudzēt ātrāk un  ar lielāku pieaugumu.