Kooperatīvu atbalsta fondam Vācijā galvenā ir nevis glābšanas, bet gan prevencijas un profilakses funkcija

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), turpinot īstenot projektu, kura ietvaros paredzēts izstrādāt vadlīnijas kooperatīvo sabiedrību atbalsta fonda ieviešanai Latvijā, sadarbībā ar projektā iesaistītajiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) speciālistiem veic Vācijas pieredzes izpēti šāda fonda izveidē un uzturēšanā, kā arī apzina citas Eiropas valstis, kurās šāda vai līdzīga veida organizācijas darbojas kooperatīvo sabiedrību interesēs.
Lai izprastu Kooperatīvo sabiedrību fonda pamatprincipus, projekta ietvaros jau vairākus mēnešus norisinājies padziļināts darbs, pētot tieši Vācijas pieredzi, kas balstīta uz profesionālu atbalstu finansiālu un ar pārvaldības optimizēšanu saistītu problēmu risināšanā. Tomēr, lai gan sākotnējie secinājumi vairāk vērsti tieši uz faktu, ka atbalsta fonds var būt par glābiņu krīzes situācijās, dziļāka izpēte parāda, ka fonda lielākā efektivitāte slēpjas tieši prevencijas un profilakses funkcijās, kas, plānojot ilgtspējīgas kooperācijas attīstību, ir pamatuzstādījumi mērķa sasniegšanai.
Informācija par Vācijas kooperatīvu atbalsta fonda vēsturisko izveidi, dokumentāciju un nepieciešamajiem ieguldījumiem ir brīvi pieejama. Iedziļinoties un veicot šīs informācijas izpēti, ir tapis skaidrs, ka Latvijā identiski darbojošos fondu ieviest nevarēs, jo Vācijā arī pati kooperācijas sistēma strukturizēta nedaudz citādāk, nekā mūsu valstī, taču kā vienā, tā otrā valstī vislielākā nozīme būtu nemainīgam atbalsta fonda darbības mērķim - nodrošināt lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu biedru aizsardzību un attīstību.
Turpinot iesākto darbu, projekta sadarbības partneri plāno doties vizītē pie Vācijas kolēģiem, lai klātienē iepazītos ar atbalsta fonda darbības pamatprincipiem un līdz šim notikušiem fonda darbības īstenošanas prakses gadījumiem.
Plānots, ka projekts tiks īstenos līdz 2025.gada vasaras vidum un tā uzdevumu izpildē iesaistīsies ne tikai LLKA un LBTU, bet arī citu lauksaimniecības organizāciju, kooperatīvo sabiedrību un lauksaimnieku pārstāvji.
 
 
 
 
LLKA īstenotais projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” līdzekļiem saskaņā ar līgumu Nr. 22-00-A01612-000013.